راهنمای ثبت نام و استفاده از سایت

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند آموزش کار با سایت delm (2).pdf کلیک کنید.